Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
8°C

Mamy dla ciebie pracę - aktualizacja ogłoszenia

Ocena 0/5

 

Aktualizacja ogłoszenia

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SZTUM, 82-400 SZTUM, UL. MICKIEWICZA 39
Przedłuża się do dnia 22 lutego 2024 roku termin składania ofert na stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Referacie Organizacyjnym i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

 

 

 

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie: wyższe: zarządzanie, administracyjne lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
2.Doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze – co najmniej 3 lata, preferowane 5 lat. Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
3.Nieposzlakowana opinia.
4.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6.Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7.Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna).

II. Wymagania dodatkowe
1.Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
•Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
•Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
•Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
•Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp2.Wiedza ogólna o Mieście i Gminie Sztum.
3.Prawo jazdy kat. B.
4.Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1.Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym praca w elektronicznym systemie kadrowym oraz ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. płac.
2.Prowadzenie spraw związanym z procedurą naboru pracowników, ewidencji przyjęć i zwolnień pracowników.
3.Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy w tym również spraw dotyczących służby przygotowawczej.
4.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac w Urzędzie .
5.Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w systemie Płatnik oraz wprowadzanie informacji do PŁATNIKA w zakresie pracy w warunkach szczególnych (ZSWA).
6.Prowadzenie wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze.
7.Ewidencja czasu pracy, urlopów pracowników, wyjść służbowych i prywatnych, ewidencji pracy poza normalnymi godzinami pracy wraz z ich rozliczaniem i sprawozdawczością oraz sporządzanie list obecności i przestrzeganie norm czasu pracy obowiązującego poszczególnych pracowników.
8.Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z rodzicielstwem.
9.Przygotowywanie deklaracji oraz dokumentów w sprawie obowiązkowej składki PFRON.
10.Uzgadnianie z kierownikami referatów projektów zakresów obowiązków pracowników, opisów stanowisk oraz upoważnień.
11.Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz dokumentacji dotyczącej szkoleń i studiów.
12.Organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowniczych.
13.Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem uprawnień do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz innych nagród.
14.Wydawanie pracownikom niezbędnych zaświadczeń, świadectw pracy, opinii.
15.Kontrola dyscypliny pracy i prowadzenie spraw kar porządkowych.
16.Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem stażu i praktyk w Urzędzie.
17.Prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystywaniem przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych oraz ustalonym limitem kilometrów.

IV. Wymagane dokumenty
1.List motywacyjny.
2.CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3.Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5.Kserokopie świadectw pracy.
6.Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9.Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10.Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.wymiar czasu pracy - pełen etat,
2.obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3.wynagrodzenie miesięczne,
4.praca jednozmianowa,
5.praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
6.warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
7.usytuowanie stanowiska pracy: III piętro, wejście po schodach oraz możliwość skorzystania z windy,
8.pierwsza umowa o pracę na czas określony.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem:

 Nabór na stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi do dnia 16.02.2024 godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy a będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
a. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369),
b. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
c. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
d. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Jak długo przechowujemy dane?
Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO.
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych, wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy, będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

 

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Adres email: sztum@sztum.pl
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: iod@sztum.pl

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Bartosz Mazerski

Pliki do pobrania:

Przedłużenie terminu
Format: pdf, 165.08 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.