Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski – nazywany czasami także budżetem partycypacyjnym – to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, dyskusję nad nimi, a następnie zadań do realizacji w głosowaniu.

Więcej o idei oraz historii budżetu obywatelskiego możesz przeczytać w Raporcie Instytutu Obywatelskiego - kliknij.

 

2. Czy w edycji 2018 budżetu obywatelskiego konsultacje społeczne obejmują miasto Sztum i sołectwa?

NIE, w tej edycji budżetu obywatelskiego konsultacje społeczne obejmują propozycje zadań tylko do realizacji na terenie miasta Sztum.

 

W związku z powyższym budżet obywatelski na rok 2018 nosi nazwę Sztumski Budżet Obywatelski.

 

Dla sołectw: Barlewice, Biała Góra, Czernin, ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze został utworzony Fundusz Sołecki, zgodnie z uchwałą nr XXXIV.279.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 

3. Jaka będzie kwota do rozdysponowania przez mieszkańców miasta Sztum w Sztumskim Budżecie Obywatelskim 2018?

Na realizację zadań w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 gmina przeznacza 100 000 zł.

 

4. Na jakie zadania można przeznaczyć środki z Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego?

Na zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania miasta Sztum i polega na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementu infrastruktury gminnej.

Teren, na którym zostanie zrealizowany projekt oraz powstała w jego ramach infrastruktura muszą być dostępne dla ogółu mieszkańców.

 

Zadanie musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • należy do zadań własnych gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym - t.j. Dz.U z 2017r., poz. 1875 z dnia 15.09.2017r.),
  • jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
  • koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku) nie może być niższy niż 20 000 zł oraz nie może być wyższy niż 50 000 zł.,
  • teren, na którym zostanie zrealizowany projekt musi być  terenem zlokalizowanym w Sztumie, dostępnym dla ogółu mieszkańców oraz być własnością lub w dyspozycji gminy Sztum,
  • po realizacji nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania,
  • jest jednorodne i spójne przedmiotowo, jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jedno zadanie, zadania te muszą stanowić spójną całość, być ze sobą powiązane np. funkcjonalnie,
  • jest zgodne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego, politykami i programami, nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

 

5. Kto może zgłosić wniosek o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim? Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec miasta Sztum, który ukończył 16 lat może zgłosić propozycję zadania do zrealizowania w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego, wyrazić poparcie dla wniosku zgłaszanego przez innego wnioskodawcę oraz wziąć udział w powszechnym głosowaniu, w którym będą wybierane ostatecznie zadania do realizacji w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przez określenie „mieszkaniec Sztumu” należy rozumieć osobę, która zameldowana jest w mieście Sztum.

 

6. Gdzie można otrzymać formularz wniosku o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim?

Formularz wniosku dostępny jest elektronicznie na stronie www.sztum.pl w zakładce Sztumski Budżet Obywatelski, a także w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w punkcie Informacja.

 

7. Jak wypełnić wniosek?

To proste!  We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki:

a) podać konkretną nazwę zadania wg. schematu, tj. nazwa musi zawierać przedmiot zadania i miejsce realizacji,

b) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu gminy Sztum (z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych),

c) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,

d) podać szacunkowy koszt realizacji zadania,

e) podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy),

f) podać pełne dane identyfikujące 15 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, adres), przy czym osoby popierające muszą być mieszkańcami Sztumu (patrz pytanie 5).

 

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich rubryk i podpisaniu wniosku!

 

8. Nie wiem jak wypełnić wniosek, gdzie zdobędę potrzebne informacje?

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

 

W przypadku trudności związanych z:

a) ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu), własności nieruchomości mieszkaniec może skorzystać z geoportalu gminy Sztum www.sztum.e-geoportal.pl lub uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie w Referacie Planowania Przestrzennego i Majątku lub

b) ustaleniem szacunkowego kosztu realizacji zadania mieszkaniec może uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie:

- w Referacie Inwestycji lub

- w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 

9.  Kiedy można złożyć wniosek?

Termin składania to: 14 listopada 2017 roku - 29 grudnia 2017 roku.

 

10. Wniosek wypełniony! Gdzie go oddać?

Wypełnione wnioski należy dostarczyć:

a) osobiście do punktu Informacja mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub

b) korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt – Sztumski Budżet Obywatelski".

 

11. Co jeśli okaże się, że mój wniosek jest niekompletny lub błędnie wypełniony?

W takiej sytuacji pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Sztum będą się kontaktować z wnioskodawcą i prosić o wniesienie uzupełnień lub poprawek. Wnioskodawca ma na to 7 dni. Jeśli w tym czasie nie uzupełni / nie poprawi wniosku, wniosek nie będzie brał udziału w dalszej procedurze.

 

12. Kto analizuje mój wniosek?

Wniosek po zarejestrowaniu w zostanie przekazany do merytorycznego referatu lub jednostki organizacyjnej w celu przeprowadzenia analizy formalno-prawnej i merytorycznej (tj. praktycznej możliwości realizacji wniosku ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także na możliwości finansowe i techniczne z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Zobacz jak wygląda karta analizy zadania – kliknij tutaj

Wypełnione karty analizy zadań, zostaną przekazane na posiedzenie Zespołu ds. Konsultacji społecznych Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego w celu zatwierdzenia wyników analizy formalno-prawnej i merytorycznej wniosków zgłoszonych do Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego, tj. wskazanie wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane wraz z uzasadnieniem.

 

13. Kiedy będzie wiadomo, które wnioski wezmą udział w głosowaniu mieszkańców?

Do 31 stycznia 2018 roku zostaną opublikowane listy, na których zostaną podane wnioski zaakceptowane do udziału w głosowaniu oraz tych, które nie zostaną umieszczone na kartach do głosowania z podanym uzasadnieniem.

 

14. Kiedy i gdzie odbędzie się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się w terminie od 05 do 28 lutego 2018 r. Termin, miejsce i sposób głosowania zostanie podany w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o głosowaniu mieszkańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

15. Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

Oznacza to, że może:

a) oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania lub

b) oddać jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania drogą elektroniczną na stronie www.sztum.pl

Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Sztum jako pierwsza. Pozostałe karty oddane przez te samą osobę uzna się za nieważne.

W głosowaniu w formie elektronicznej oddanie głosu więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

Oddanie głosu przez tą samą osobę w formie papierowej i w formie elektronicznej spowoduje uznanie za ważny tylko głosu, który został oddany jako pierwszy.

WAŻNE: Podczas głosowania na karcie można wybrać tylko 1 zadanie.

 

16. Czy moje dane osobowe, które podaję we wniosku i na karcie do głosowania, będą zabezpieczone?

Osoba zgłaszająca lub popierająca wniosek, a także biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

- Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

- dane będą przetwarzane w celu realizacji Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

- każdy mieszkaniec ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam! Zapraszamy do kontaktu:

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

Anna Zawadka

e-mail: anna.zawadka@sztum.pl

tel.  (55) 640 63 20