Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Dzień z Klimatem

Ocena 0/5

 

 

W minioną sobotę - 9 września 2023r., podczas obchodów Dni Ziemi Sztumskiej, w Parku Miejskim odbyła się druga edycja Dnia z Klimatem w ramach realizacji projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. 

W Parku Miejskim został przygotowany klimatyczny zakątek Dnia z Klimatem, w którym osoby zainteresowane mogły wziąć udział w wielu atrakcjach. Myślą przewodnią

Dnia z Klimatem były odpady i związania z nimi idea gospodarki obiegu zamkniętego. 

W klimatycznym zakątku, nad brzegiem Jeziora Barlewickiego, podczas Dnia z Klimatem przygotowano wiele atrakcji m.in.:

1.         Wykład „pod chmurką” i quiz wiedzy przyrodniczej. Wykład i quiz przeprowadzony został przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej (partnera projektu SCE) w formie rozmowy i dialogu z uczestnikami. Wiedza poszerzona, czy też zdobyta w trakcie wykładu została przez mieszkańców wykorzystana podczas rozwiązywania quizu, który stanowił podsumowanie 

i jednocześnie  był integralną częścią „wykładu pod chmurką”. 

2.         Warsztaty kulinarne „zero waste”. Dużym zainteresowaniem, szczególnie pań, cieszył się pokaz kulinarny, połączony z degustacją, w trakcie którego można było dowiedzieć się jak zorganizować swoją kuchnię w stylu „zero waste” i unikać marnowania żywności. 

3.         Grę Terenową. Uczestnicy gry – głównie drużyny rodzinne musieli wykazać się zarówno wiedzą jak postępować z odpadami i co robić, aby było ich jak najmniej, ale także znajomością terenu. 

4.         Punkt wymiany rzeczy „Drugie życie.” Na stoisku Dnia z Klimatem zorganizowano również Punkt wymiany rzeczy „Drugie życie.” Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem i wiele przedmiotów znalazło nowych właścicieli.

5.         W trakcie Dnia z Klimatem odbyło się także podsumowanie rajdu rowerowego, który odbył się 3 września i konkursu plastycznego pn. „Przywróć naszą ziemię – edycja 2023”. Prace złożone w konkursie, a było ich 57, zostały zaprezentowane na stoisku Dnia z Klimatem, natomiast wręczenie nagród dla wszystkich uczestników przez Burmistrza Sztumu Leszka Tabora i komisję konkursową, odbyło się na dużej scenie. 

Dodatkowa atrakcją w klimatycznym zakątku była wizyta Żaby ze Sztumu, która chętnym dzieciom wręczała książki pn.: „Żaba i sztumskie klimaty” wydane w ramach realizacji projektu.

Dzień z Klimatem zakończył się podsumowaniem gry terenowej i quizu przyrodniczego

w trakcie którego wśród uczestników rozlosowano sadzonki drzew, cebulki kwiatowe oraz gadżety ekologiczne.

Zdjęcia u dołu artykułu

 

Climate Day 2023

Last Saturday - September the 9 th, 2023, during the Sztum Land Days celebration, the second edition of the Climate Day took place in the City Park as a part of the implementation of the project entitled “Sztum circular economy – a response to contemporary climate challenges”.

An atmospheric corner of the Climate Day was prepared in the City Park, where interested people could attend many attractions. The Climate Day focused on waste and the idea of ​​a circular economy related to it.

In an atmospheric place, on the shore of Barlewickie Lake, many attractions have been presented during the Climate Day, including:

1. Open-air lecture and science knowledge quiz. The lecture and quiz were conducted by research and teaching staff of the Gdańsk University of Technology (SCE project partner) as a conversation and dialogue with the participants. The knowledge extended or acquired during the lecture was used by the residents when solving a quiz, which was a summary and at the same time an integral part of the "open-air lecture".

2. Zero waste culinary workshops. The culinary show combined with tasting was very popular, especially among women. Participants could learn how to organize your kitchen in a "zero waste" style and avoid wasting food.

3. Field Game. The game participants - mainly family teams - had to demonstrate their knowledge of how to deal with waste and what to do to minimize it, as well as their knowledge of the Sztum area.

4. "Second life" item exchange point. A "Second Life" exchange point was also organized at the Climate Day stand. The point was very popular and many items found new owners.

5. During the Climate Day, there was also a summary of the bicycle rally that took place on September  the 3 th and the art competition entitled “Restore our land – 2023 edition.” The works submitted in the competition, 57 of them, were presented at the stand of the Climate Day. Under the leadership f the Mayor of Sztum, Leszek Tabor, and the competition committee, the award ceremony took place on the large stage.

An additional attraction in this atmospheric corner was the visit of the Frog from Sztum, who handed out books entitled "Frog and the atmosphere of Sztum", published as part of the project to willing children.

The Climate Day ended with a summary of the field game and a scenice knowledge quiz,

during which tree seedlings, flower bulbs and ecological gadgets were drawn among the participants.

s1 

 

 

 

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności