Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej dalej „ustawą o pożytku”, Zarządzenia Nr 47A.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sztumie zadań Miasta i Gminy Sztum w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie oraz upoważnienia Nr OR.II.0052.4.5.2019 z dnia 01.02.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych uznanych w danym roku przez Radę Miejską w Sztumie za priorytetowe

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w ramach:

·         turystyki i krajoznawstwa,      

·         ochrony i promocji zdrowia,

·         ochrony środowiska i przyrody,

·         kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

·         kultury fizycznej i sportu.

 I. Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych:

W skład Komisji Konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku działające na terenie miasta i gminy Sztum, zgodnie z postanowieniami statutu lub  z innymi dokumentami;

3)      posiadają dobrą znajomość prawa, w tym ustawy o pożytku oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.);

4)      posiadają wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje;

5)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

6)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert;

7)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

8)      dostarczą formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez podmiot zgłaszający kandydata, jak również przez samego kandydata.

 

II. Udział w pracach Komisji Konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

III. Zgłoszenie kandydatury

1.       Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (do pobrania pod tekstem)

2.       Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (pok. nr 11) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (decyduje data wpływu do siedziby MGOPS w Sztumie) w terminie do dnia 28 września 2023 r.

Osoba do kontaktu: Natalia Walczykowska-Markiewicz – pracownik socjalny - koordynator,

tel.: 55-640-63-33, e-mail: n.walczykowska@mgopssztum.pl. 

 

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisjach Konkursowych:

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w ustawie o pożytku, do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powołanych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w drodze zarządzenia.

2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowych oceniający złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o pożytku, Komisje Konkursowe będą działać bez ich udziału.

V. Kandydaci wytypowani do Komisji Konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

 

VI. Członkowie Komisji Konkursowych.

1. Celem działania Komisji Konkursowych jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.

2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

1)      czynny udział w pracach Komisji,

2)      niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji.

3. Członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

4. Skład Komisji Konkursowych określać będzie Zarządzenie Dyrektora/Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

6. Komisje obradują na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określone zostają w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

7. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  z up. mgr Małgorzata Kozłowska Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

                                                                                         

                                                                                        

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Format: docx, 14.85 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności