Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Sztum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sztum.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Pliki multimedialne (w tym filmy), oraz obrazy z zawartym tekstem (pdf nieprzeszukiwalne), które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Rudzki, mariusz.rudzki@sztum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 640 63 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Sztum.

Dostępność architektoniczna:

 

Otoczenie i dojazd

Dojazd do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie jest możliwy bezpośrednio od ulicy Mickiewicza .

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się trzy parkingi. Pierwszy z nich znajduje się zaraz przy wjeździe w stronę budynku Urzędu - nie posiada on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking znajduje się za budynkiem i posiada on  trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jedno z nich położone jest bezpośrednio przy tylnym wejściu do budynku. Pozostałe dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują sie za budynkiem Wydziału Geodezji należącym do Starostwa Powiatowego graniczącego z parkingiem Urzędu. Trzeci parking znajduje się na przeciw wejścia głównego do Urzędu - jest tu  wydzielone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych usytuowane tuż przed budynkiem Wydziału Geodezji. Miejsca parkingowe położone są po trzech stronach obiektu - dostęp do nich możliwy jest poprzez objazd budynku dookoła.

 

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Mickiewicza na przeciwko Banku PKO. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się schody - trzy stopnie. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, prowadzą do przedsionka . W przedsionku znajdują się kolejne schody - dwanaście stopni. Następnie należy otworzyć kolejne drzwi - otwierane do środka, prowadzące na korytarz.  Informacja  znajduje się po prawej stronie od wejścia.

 

Toalety

 

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na wyposażeniu znajduje się przewijak.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 

Tylne wejście do budynku wyposażone jest w wideorejestrator z funkcją domofonu. Przed wejściem nie ma progu. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz i blokują w momencie pełnego otwarcia skrzydła. Po wejściu do budynku po lewej stronie są schody (12 stopni). Do poręczy schodów zamontowana jest winda (platforma) umożliwiająca dostęp na parter budynku, na którym znajduje się informacja. Bezpośrednio przed wejsciem do budynku jest wydzielone miejsce parkingowe.

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętra 1,2,3 oraz na poziom -1.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

 

Na korytarzu znajduje się system kolejkowy wyposażony w czytelny monitor oraz  duży ekran umieszczony na ścianie.  Urządzenia przekazują informacje na temat stanu kolejki fonicznie i wizyjnie.

 

Wchodzenie z psem przewodnikiem

 

Jest dozwolone.

 

Udogodnienia dla osób starszych

 

Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

 

Przy informacji znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848