Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Gospodarka odpadami

Aktualności

logo               WFOSiGW-Gdańsk-_maly 

Informacja o zadaniu:  -"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum - edycja 2021"

Miasto i Gmina Sztum uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM – EDYCJA 2021 pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3.594 zł.
Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny wyniósł 9,02 Mg, co stanowi około 634 m² zutylizowanych płyt azbestowo-cementowych. Zakres zadania obejmował demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 2 budynków oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 3 budynków.

Wysokość udzielonego dofinansowania w formie dotacji wyniosła 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych za demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest i wynosi 2.515 zł. Koszt kwalifikowany obliczany jest w oparciu o wskazany przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku współczynnik efektywności kosztowej.
Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

 

 

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy!  Od 1 marca 2020 roku ulegną zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych. Stawka za selektywną zbiórkę od osoby będzie wynosić 24 zł. Za brak segregacji naliczana będzie stawka podwyższona w wysokości 72 zł od osoby (3-krotność podstawy). Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum zobowiązani będą przyporządkować się do zasad selektywnej zbiórki odpadów.

 

Zmiany funkcjonowania PSZOK-u (przy oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu)

Od marca PSZOK będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00. Przypominamy, iż do punktu można bezpłatnie oddawać następujące posegregowane odpady komunalne:

 1. Zużyte baterie i akumulatory,
 2. Żarówki i świetlówki,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. Zużyte opony małogabarytowe (w ilości 4 szt. rocznie od właściciela nieruchomości- NOWY LIMIT!),
 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe (2m3 rocznie od właściciela nieruchomości),
 7. Drewno i surowce lakierowane,
 8. Farby i chemikalia,
 9. Oleje samochodowe,
 10. Przeterminowane leki, igły i strzykawki – NOWOŚĆ!
 11. Popiół,
 12. Odpady zielone.