Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
18°C

Poradnik Interesanta

NUMERY KONT BANKOWYCH URZĘDU


74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 - konto główne(wszystkie płatności poza wymienionymi poniżej)
19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 - sumy depozytowe (wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
56 8309 0000 0000 0042 2000 0150 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. .informujemy, iż:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)  informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz uprawnień Pani/Panu przysługujących można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum jest Pani Marta Modrzewska, e-mail: iod@sztum.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
 4) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 1) organy władzy publicznej lub inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1) prawo dostępu do treści danych osobowych,
 2) prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3) prawo usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw bądź wycofała zgodę na przetwarzanie danych   osobowych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5) prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie danych ma charakter dobrowolny i  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzanie danych  wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz innych ustaw, bądź z zawartej między stronami umowy.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. dowodów osobistych należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. ewidencji ludności należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. spraw Urzędu Stanu Cywilnego należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny na terenie Miasta i Gminy Sztum. W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Sztum należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

 


 PODATKI I OPŁATY

 

 1. Opłata od posiadania psów
 2. Podatek od środków transportowych
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 4. Zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
 5. Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku leśnego
 6. Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku od nieruchomości
 7. Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku rolnego
 8. Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym
 9. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym
 10. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku od nieruchomości
 11. Zwolnienie z podatku pomoc de minimis
 12. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym
 13. Zwrot opłaty skarbowej

 

 


ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG wnioski do pobrania:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW W CEIDG

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.

Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

1. Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - DETAL - pobierz
2. Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - GASTRONOMIA - pobierz

 

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), art. 7a i 7b ust.1,2,3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Więcej informacji na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Miasta i Gminy SZTUM wniosek składa się w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa  - II piętro,  stanowisko do spraw działalności gospodarczej pokój nr 54,  tel.: (055) 640 63 16.

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy urzędu.

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU
stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

 

Ewidencja działalności gospodarczej - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej - Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej - Wydawanie odpisów decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 

Informacje na temat działalności gospodarczej są również umieszczone na portalu www.mikroporady.pl.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie nie ponosi odpowiedzialności na treści zawarte na stronie www.mikroporady.pl.
 


REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wydanie kartotek zarobkowych, kart zasiłkowych , świadectw pracy, tel.6406303, BOI - parter

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 1. Ewidencja Ludności - Wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze PESEL
 2. Ewidencja Ludności - Zameldowanie na pobyt stały
 3. Ewidencja Ludności - Udostępnianie danych osobowych
 4. Ewidencja Ludności - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 5. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie z pobytu stałego
 6. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie z pobytu czasowego
 7. Ewidencja Ludności - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ewidencja Ludności - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 9. Ewidencja Ludności - Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
 10. Ewidencja Ludności - Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy
 11. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie obcokrajowca z pobytu stałego
 12. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie obcokrajowca z pobytu czasowego
 13. Ewidencja Ludności - Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych (w tym o zameldowaniu i wymeldowaniu)
 14. Ewidencja Ludności - Wydanie wykazu imiennego osób zameldowanych w lokalu lub budynku
 15. Ewidencja Ludności - Wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
 16. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
 17. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie
 18. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu o zameldowaniu

 

DOWODY OSOBISTE

 1. Wydanie dowodu osobistego
 2. Zgłoszenie utraty dokumentów tożsamości
 3. Zastrzeganie dokumentów

WYBORY

 1. Rejestr wyborców - wpis do rejestru
 2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
 3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

REFERAT ZINTEGROWANEGO ROZWOJU

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zbiórki publiczne:
Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:
- Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
- Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
- Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
- W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
- Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
- Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

- nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
- pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
- zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
- tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Uwaga zmiana zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Zasady objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum obowiązujące od 28 grudnia 2020 roku  

Zarządzenie nr 167.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia regulaminu objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Załącznik Nr 1 Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Załącznik nr 2 Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

 

Zasady objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum obowiązujące do 2 stycznia 2019 roku
Zarządzenie Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 stycznia 2019 roku  w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02.01.2019 r. Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02.01.2019 r. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02.01.2019 r. Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zasady objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum obowiązujące do 1 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 


REFERAT INWESTYCJI I MAJĄTKU

 

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM LUB STUDIUM

 1. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego 
 2. Opis procedury zmiany planu miejscowego
 3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie lub studium

 

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

WNIOSKI O PODZIAŁ GRUNTU

 1. Podział nieruchomości – karta usługi
 2. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 3. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

OPŁATA ADIACENCKA

 1. Informacja w sprawie opłat adiacenckich
 2. Wniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

 

PRZEKSZTALCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz oświadczenie
 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - karta usługi
 3. Wniosek o rozłożenie opłaty na raty
 4. Wniosek o zastosowanie bonifikaty

  

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

 1. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu
 2. Ustanowienie służebności przesyłu – karta usługi

 

SPRAWY MIESZKANIOWE, DZIERŻAWA, SPRZEDAŻ

 1. Wniosek o przydział mieszkania -najem
  - deklaracja o dochodach
  - oświadczenie o stanie majątkowym
  - zaświadczenie o dochodach
  - oświadczenie uzupełniające
 2. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum
 3. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu dla gminnego zasobu nieruchomości
 4. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym
 5. Wniosek o kupno lokalu mieszkalnego
 6. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego oraz najmu tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum.
 7. Wniosek o zmianę mieszkania

 

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nowego budynku
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym istniejącego budynku

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
 2. Zaświadczenie o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum - karta usługi
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.