Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C

Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 

Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

Umowa dofinansowanie projektu nr: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00 z dnia 18.11.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej 3.Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej

 

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Organizację szkoleń dla 114 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK) oraz stosowaniu nowoczesnych metod o form pracy sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u 978  uczniów;

2) Organizację zajęć  pozalekcyjnych dla 978 uczniów rozwijających kompetencje kluczowe połączonych z zajęciami wyjazdowymi do nowoczesnych centrów edukacji;

3) Organizację szkoleń dla 82 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 213 uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE);

4) Organizację specjalistycznych zajęć dla 213 uczniów ze SPE;

5) Utworzenie dwóch Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPinKA oraz organizację doradztwa zawodowego dla 220 uczniów II I III klas gimnazjum;

6) Utworzenie dwóch Szklonych Klubów Przedsiębiorczości i realizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla 40 uczniów gimnazjów;

Zakup wyposażenia dla 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów w postaci nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych umożliwiających stosowanie TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 881 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe. 114 nauczycieli nabędzie kompetencje w zakresie  posługiwania się (TIK)  podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy w trakcie procesu kształcenia uczniów. 82 nauczycieli nabędzie kwalifikacje do pracy z uczniami o SPE, w tym z uczniami niepełnosprawnymi, dzięki czemu 213 uczniów zwiększy swoje szanse rozwojowe. 220 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno- zawodowym. 40 uczniów zostanie objętych zajęciami z zakresu przedsiębiorczości.  4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt, dzięki czemu będą wykorzystywały TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wartość projektu

3 143 600,00 zł

Wydatki kwalifikowane

3 143 600,00 zł

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

2 672 060,00 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

314 360,00 zł

Wkład własny projektodawcy

157 180,00 zł

Termin realizacji

do 31 października 2018 r.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!