Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
25°C
Powróć do: Projekty Gminne

Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 30.04.2024 r.

Obszar projektu: Gospodarka o obiegu zamkniętym, zielony i niebieski wzrost, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Cel projektu: stworzenie nowego, zintegrowanego programu wsparcia GOZ w działaniach komunikacyjno – informacyjnych w sferze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, jako odpowiedź na problemy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne związane z koniecznością poprawy elementów procesów gospodarki w obiegu zamkniętym.

Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Miasto i Gmina Sztum – lider projektu
 2. Politechnika Gdańska – partner krajowy
 3. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – partner krajowy
 4. International Development Norway – partner z kraju Państwa – Darczyńcy

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 5 122 312,21 zł (1 169 798,17 euro), w tym:

 1. Miasto i Gmina Sztum – 4 268 322,61 zł
 2. Politechnika Gdańska – 274 320,40 zł
 3. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 297 674,48 zł
 4. International Develoment Norway – 281 994,72 zł

Poziom dofinansowania: 85 %, tj. 4 353 965,32 zł (994 328,43 euro), w tym:

 1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 3 700 870,52 zł
 2. budżet państwa – 653 094,80 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Działanie pilotażowe: Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano realizację 28 działań, zarówno inwestycyjnych, jak i działań miękkich, które będą prowadzone równolegle w okresie realizacji projektu, i które będą się wzajemnie uzupełniały.

Projekt składa się z 5 komponentów (bloków) tematycznych opracowanych przez parterów z Polski i Norwegii, o zróżnicowanym zakresie i treści. Działania przewidziane w każdym z bloków przyczynią się do stworzenia trwałych warunków dla działalności
w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie Gminy Sztum.

W ramach działań inwestycyjnych, wspierających rozwój potencjału związanego z racjonalnym gospodarowaniem odpadami, wybudowany zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu oraz hala naprawczo – magazynowo – wystawiennicza w Sztumie. Zaplanowano również zakup samochodu elektrycznego i montaż punktu selektywnego zbierania odpadów.

Działania miękkie obejmują rozwiązania, które umożliwią wdrożenie najlepszych praktyk w procesach gospodarki obiegu zamkniętego (seminaria internetowe, księgi dobrych praktyk, kompendium wiedzy w procesy GOZ, społeczno – cyrkularna stacja materiałowa „Druga szansa”).  To także stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej oferty eko – edukacji dla najszerszego grona społeczeństwa, zarówno dorosłych, jaki i dzieci i młodzieży (Dzień z Klimatem, Dzień Otwarty PSZOK, seminaria i warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, metodologia hackathonu). Projekt przyczyni się również do rozpowszechnienia idei GOZ  w regionie, jak również na arenie międzynarodowej poprzez cykl seminariów dla specjalistów z dwóch województw (pomorskiego i warmińsko – mazurskiego) oraz konferencje międzynarodowe dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego.

W projekcie zaplanowano również promocję  programu i osiągnięć projektowych, w szczególności znaczenia udzielonej pomocy i korzyści płynących ze współpracy z krajami – darczyńcami w budowie i upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Promocja odbywać się będzie za pośrednictwem stron internetowych, publikacji, newsletterów, materiałów filmowych, czy organizacji konferencji.

 

O Funduszach Norweskich i EOG

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG.

Więcej informacji o funduszach EOG: www.eog.gov.pl

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"   Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 


 

 

    Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

Sztum Circular Economy - a response to contemporary climate challenges

Project duration: 01.04.2022 – 30.04.2024

Topics: Circular economy, green and blue growth, tackling climate change mitigation.

Objectives: creating a new, integrated program to support the circular economy in communication and information activities on the local, regional and international level, as a response to environmental, social and economic problems related to the need to improve elements of circular economy processes.

Partnership implementing the project:

 1. Miasto i Gmina Sztum – project leader
 2.  Politechnika Gdańska – national partner
 3. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – national partner
 4. International Development Norway –Donor State partner

Project financing

Total value of the project: 5 122 312,21 PLN (1 169 798,17 euro), including:

 1. Miasto i Gmina Sztum – 4 268 322,61 PLN
 2. Politechnika Gdańska – 274 320,40 PLN
 3. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 297 674,48 PLN
 4. International Develoment Norway – 281 994,72 PLN

 

Funding level: 85 %, - 4 353 965,32 PLN (994 328,43 euro), including:

 1. EEA Financial Mechanism 2014-2021 – 3 700 870,52 PLN
 2. state budget – 653 094,80 PLN

The project is implemented under the framework of the Environment, Energy and Climate Change Program, Pilot action: Strengthening the implementation of the circular economy. Program Operators: Ministry of Climate and Environment, National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw.

Project description:

The project provides for the implementation of 28 measures, both investment and soft, which will be carried out during the project implementation and which are complementary.

The project consists of 5 thematic components (blocks) developed by partners from Poland and Norway, with a varied scope and content. The activities planned in each of the block will contribute to the creation of sustainable conditions for activity in the field of circular economy in the Sztum Mumicipality.

As part of the investment activities supporting the development of the potential related to rational waste management, a Point for Selective Collection of Municipal Waste will be built in Sztumskie Pole and a repair, storage and exhibition hall in Sztum. It is also planned to purchase an electric car and install a selective waste collection point.

Soft measures include solutions that will enable the implementation of best practices in circular economy processes (webinars, good practice guide, a compendium of knowledge on circular economy processes, a socio-circular material station "Second Chance"). It is also about creating a modern and innovative eco-education for the widest range of society, both adults, children and teenagers (Climate Day, Open Day of the Selective Waste Collection Point, ecological seminars and workshops for children and teenagers, hackathon methodology). The project will also contribute to the dissemination of the idea of circular economy in the region, as well as on the international arena through a series of seminars for specialists from two voivodships (Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie) and international conferences for domestic and foreign specialists from the Baltic Sea countries.

The project also plans to promote the program and project achievements, in particular the importance of the assistance provided and the benefits of cooperation with donor countries in the construction and dissemination of good practices related to the circular economy. The promotion will be realized through websites, publications, newsletters, films, or organization of conferences. 

About Norwegian Funds i EOG

The EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism (i.e. the so-called Norwegian and EEA Funds) are a form of non-repayable foreign aid granted by Iceland, Norway and Liechtenstein to new EU members - several countries of Central and Southern Europe and the Baltic States. These funds are related to Poland's accession to the European Union and the simultaneous entry of our country into the European Economic Area (including the EU countries and Iceland, Liechtenstein and Norway). In return for the financial assistance provided, the donor states enjoy access to the EU's internal market, even though they are not its members.

The main objective of the Norway Grants and the EEA Funds is to contribute to the reduction of economic and social disparities within the EEA and to strengthen bilateral relations between the donor states and the beneficiary state.

The Ministry of Development Funds and Regional Policy (MFiPR) is responsible for coordinating the implementation of the EEA and Norway Grants in Poland, National Contact Point (NCP) for the EEA and Norway Grants.

More information on EEA funds: www.eog.gov.pl     

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.