Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
11°C

Bombajka – publikacja edukacyjno - promocyjna dla najmłodszych dotycząca adaptacji do zmian klimatu 

lichtenstein  

„Żaba i sztumskie klimaty” – tak zatytułowana jest książeczka o przygodach Żaby Sztumskiej. Książka została wydana w ramach realizacji projektu pt. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” oraz ze środków budżetu państwa. Jest to jedno z zadań miękkich realizowanych w ramach projektu. Projekt zakłada realizację działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców miasta i gminy Sztum. Wydanie niniejszej publikacji jest dedykowane najmłodszym grupom wiekowym.  

Tematem przewodnim publikacji są zmiany klimatu oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Bohaterka książki - Żaba edukuje najmłodszych jak można przeciwdziałać zmianom klimatycznym i w odpowiedni sposób dbać o środowisko. Celem działania jest rozpowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk wśród najmłodszego pokolenia. 

Wydana książka o przygodach Żaby Sztumskiej bardzo sugestywnie opisuje zagrożenia związane ze zmianą klimatu, ale i sposoby ich rozwiązania. Publikacja znacząco i efektywnie wpłynie na kształtowanie się świadomości proekologicznej. Działanie to zaowocuje wymiernymi efektami, ale również długotrwałymi, ponieważ jeśli najmłodsi nauczą się  jak powinno się działać proekologicznie i jak myśleć zielono jest to inwestycja w przyszłość, a przyszli dorośli mieszkańcy Sztumu będą znali i praktykowali zielony tryb życia. Taka forma działania charakteryzuje się również dużym odziaływaniem na ludzi dorosłych i starszych, którzy czując odpowiedzialność społeczną przed swoimi dziećmi i wnukami, sami przestają czynić rzeczy szkodliwe dla klimatu, a zaczynają świadczyć o wartości działań proekologicznych swoją postawą życiową. Końcowym efektem tego działania jest wzrost świadomości ekologicznej i praktykowanie takich działań, ale również stymulacja w społeczeństwie do takich działań i przyszłej świadomości konsumenckiej. 

W kwietniu 2023 roku książeczki trafiły do najmłodszych. Odbyło się bowiem  9 spotkań promocyjnych w sztumskich szkołach i przedszkolach. Książeczki otrzymały przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sztum. Łącznie  do rąk dzieci trafiło około 1 200 egzemplarzy. 

Podczas akcji promocyjnej w szkołach miało miejsce czytanie książeczki dzieciom przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bartosza Mazerskiego. Po lekturze miała miejsce bardzo ożywiona dyskusja z przedszkolakami i uczniami na tematy związane z ochroną środowiska i oszczędzaniem zasobów planety. 

 

W ten sposób najnowsza część przygód Żaby Sztumskiej trafiła już do rąk każdego przedszkolaka i ucznia klas I-III z naszego miasta i gminy. W toku spotkań okazało się, że najmłodsi mają już sporą wiedzę o tym jak chronić klimat i środowisko, więc jeśli zabiorą książki do domu i przeczytają je razem z rodzicami, to o przyszłość naszej planety możemy być spokojni. Dziękujemy za wszystkie spotkania i wierzymy, że wspólnie stawimy czoła wyzwaniom klimatycznym i uczynimy naszą planetę zdrowszą i piękniejszą.

Kolejna akcja przekazania książeczek dzieciom, do których książeczka ta nie trafiła  odbędzie się podczas obchodów Dnia z Klimatem podczas tegorocznych Dni Ziemi Sztumskiej, na które już dziś serdecznie zapraszamy!

Galeria zdjęć znajduję się na samym dole 

 

stopka1 

stopka2 

Zdjęcia zamieszczane do artykułów, które ukazały się na Facebooku Miasta i Gminy Sztum po akcjach promocyjnych.

 


 

lichtenstein 

 

Bombajka – an educational and promotional publication for the youngest about adaptation to climate changes

"The Frog and the Artistic Climates" - this is the title of the book about the adventures of Żaba Sztumska. The book was published as a part of the project entitled “Sztum circular economy - a response to contemporary climate challenges” co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area EEA 2014-2021 under the "Environment, Energy and Climate Change" Program and from the state budget. This is one of the non - interestment activites implemented as a part of the project. The project assumes the implementation of information and educational activities addressed to all age groups of the inhabitants of the Sztum Mumicppality.. The edition of this publication is dedicated to the youngest age groups.

The maintopic of the publication are climate changes and the circular economy. The main characterof the book - Sztumska Frog educates the youngest on how to tackle climate changes and take care of the environment. The aim of the action is to disseminate knowledge and good practices among the youngest generation.

The published book about the adventures of the Sztumska Frog describes the threats related to climate changes, but also the ways to solve them. The publication will have positive impact on the formation of pro-environmental awareness. We should also see the long-term effects, because if the youngest learn how to be pro-ecological, it is an investment in the future, and future adult residents of Sztum will know and practice a green lifestyle. This form of activity has a large impact on adults and the elderly, who, feeling social responsibility for their children and grandchildren, stop doing things that are harmful to the climate themselves, and start to prove the value of pro-ecological activities with their life attitude. The final effect of this action is the increase of ecological awareness and the practice of such activities, but also the stimulation of such activities in society and future consumer behavior.

In April 2023, the books were delivered to the youngest. There were 9 promotional meetings in schools and kindergartens in Sztum. Books were given to preschoolers and students of classes I-III of primary schools from Sztum Municipality. In total, about 1,200 copies were handed over to children.

During the promotional campaign, the book was read to children in schools by the Mayor of the Sztum Municipality and the Vice-Chairman of the City Council, Bartosz Mazerski. After the reading, a very lively discussion with preschoolers and students on topics related to environmental protection and saving the planet's resources took place.

In this way, the latest part of the adventures of the Sztumska Frog has already reached the hands of every preschooler and student of classes I-III from our municipality. During the meetings, it turned out that the youngest already know a lot about how to protect the climate and the environment, so if they take the books home and read them with their parents, we can be confident about the future of our planet. Thank you for all the meetings and we believe that together we will face climate challenges and make our planet healthier and more beautiful.

The next action of handing over books to children who did not get the book yet will take place during the celebration of the Day with Climate during this year's Days of the Sztum Land, to which we invite you sincerely today!

 

 

stopka1

stopka2 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.