Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Strategie rozwoju

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022

14.07.2016
Raport z konsultacji społecznych - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

23.06.2016


 

Formularz konsultacyjny - pobierz

 


 

20.06.2016

 

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022

 1. Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz
 2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Projekt - pobierz
 3. Karta obszaru zdegradowanego - pobierz
 4. Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum - pobierz
 5. Raport z konsultacji społecznych - Lokalny Program Rewitalizacja Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Diagnoza - pobierz
 6. Lokalny Program Rewitalizacja Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji - Projekt - pobierz
 7. Formularz konsultacyjny - pobierz

 

 


 

 

07.06.2016

 

Obwieszczenie/Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz

 


 

13.05.2016

 

Raport z konsultacji społecznych (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Diagnoza) - pobierz

 


 

18.04.2016

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022, rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Diagnozy obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat przygotowanego projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji, która stanowi element opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022. W ramach konsultacji społecznych chcielibyśmy także poznać Państwa rekomendacje dotyczące projektów czy przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.
Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez m. in. wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego.
Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie na adres: sylwia.mackiewicz@sztum.pl, dostarczyć drogą korespondencyjną lub złożyć bezpośrednio pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (MGOPS) w sekretariacie, (pokój 11) w godzinach urzędowania MGOPS w terminie do 26.04.2016 r.
W ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowano także spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 26.04.2016 r., godz. 15:00 – 17:00 w Sztumskim Centrum Kultury, ul. Reja 13 – Sala czekoladowa. Celem spotkania jest przedstawienie Państwu projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji, a także dyskusja dotycząca wskazanego projektu oraz projektów możliwych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Serdecznie zapraszamy Państwa na to spotkanie oraz liczymy na aktywny udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Dziękujemy za Państwa dotychczasową współpracę i zaangażowanie i liczymy na dalsze.
Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres sylwia.mackiewicz@sztum.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

 1. Formularz konsultacyjny Diagnozy obszarów rewitalizacji - pobierz
 2. Diagnoza obszaru rewitalizacji - pobierz

 


11.04.2016

 

Raport z konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

07.04.2016

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

18.03.2016

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

14.03.2016

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Sztum

 1. Projekt uchwały - pobierz
 2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały - pobierz
 3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały - pobierz
 4. Załącznik nr 3 do projektu uchwały - pobierz
 5. Załącznik nr 4 do projektu uchwały - pobierz
 6. Załącznik nr 5 do projektu uchwały - pobierz
 7. Formularz konsultacyjny - pobierz

 


 

04.03.2016

 

Obwieszczenie/ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

03.03.2016

 

Obwieszczenie/ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie Uchwały Nr XIX.145.2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.145.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 


 

03.03.2016

 

Szanowni Mieszkańcy,

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Sztum (LPR) nadal prowadzone są przez sztumski samorząd. Rok 2015 to początkowy, niezwykle intensywny i szczegółowo konsultowany z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa I etap opracowywania tego niezwykle ważnego dla miasta dokumentu, w tym konsultacje społeczne oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Podsumowaniem tego etapu była tzw. delimitacja obszarów zdegradowanych w mieście Sztum, zaakceptowana przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W roku 2015 r. pojawiły się oczekiwane długo wytyczne krajowe i regionalne dotyczące rewitalizacji miast, a w dniu 9 października 2015 r. uchwalona została przez polski Parlament ustawa o rewitalizacji.

W związku z powyższymi wytycznymi i ustawą musieliśmy zaktualizować harmonogram naszych dalszych prac nas LPR na lata 2016 – 2022. O ich przebiegu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy jednocześnie do współpracy i aktywnego włączenia się w zapoczątkowany właśnie szeroki proces konsultacji społecznych Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022.

Sylwia Mackiewicz

Dyrektor MGOPS w Sztumie
Koordynator Zespołu zadaniowego ds. LPR

 


06.08.2014

 

Szanowni Państwo!


W związku z trwającym procesem opracowywania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014-2022” chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju Miasta Sztum. W celu zebrania opinii mieszkańców Miasta przygotowana została ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Sztumu i jego mieszkańców.

Ankieta ta jest niezwykle ważnym elementem koniecznym do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014-2022 odpowiadającego Państwa oczekiwaniom i potrzebom, ale również umożliwiającym nam pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację naszych lokalnych, wspólnych projektów.

Mamy nadzieję, że przy Państwa czynnym udziale, między innymi przez wypełnienie ankiety, uda się wskazać problemy społeczne istniejące w naszym Mieście i możliwe ścieżki ich rozwiązania w celu poprawy sytuacji mieszkańców.

Wypełnione ankiety będą zbierane do 30 listopada 2014 roku. 

W załączniku przesyłamy ankietę w formie dokumentu tekstowego. Bardzo prosimy o udostępnienie jej wszystkim osobom związanym z Państwa Organizacją.

Prosimy o wysyłanie ankiet na adresy mailowe: sekretariat@mgopssztum.pl, sylwia.mackiewicz@sztum.pl, bądź wysyłanie pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc