Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Gospodarka odpadami

Prawo

PRAWO


Podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,2020), a szczegółowe zasady systemu, obowiązujące w Mieście i Gminie Sztum zostały uregulowane w aktach prawa miejscowego.


Prawo krajowe:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,2020) - pobierz ustawę,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579)- pobierz ustawę,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) - pobierz rozporządzenie,


Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała nr  XXX.218.2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum- zobacz,
 2. Uchwała nr XXXV.283.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXX.218.2016 RM w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum- zobacz,
 3. Uchwała nr XVII.118.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXXV.283.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum- zobacz,
 4. Uchwała nr XXX.220.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zobacz,
 5. Uchwała nr XXXV.284.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zobacz,
 6. Uchwała nr XVII.119.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXXV.284.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zobacz,
 7. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum - zobacz
 8. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty- zobacz
 9. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym- zobacz
 10. Uchwała nr XVII.120.2020- w sprawie wzoru deklaracji - zobacz
 11. Uchwała nr XVII.121.2020- w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi… - zobacz
 12. Uchwała nr XVII.122.2020- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami kom- kompostownik - zobacz