Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Inicjatywa Lokalna

 

 

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE URZĘDU MIASTA SZTUM DLA INICJATYWY LOKALNEJ?

Na podstawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

 

 1. Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum (minimum dwójka mieszkańców).
 2. Wniosek można złożyć za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.
 3. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły.
 4. Wnioski składa się na odpowiednim formularzu (Wniosek).
 5. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne przede wszystkim z następujących obszarów:
  - budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów,
  - ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego),
  - porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 6. Wkład inicjatora powinien polegać przede wszystkim na świadczeniu pracy społecznej.
 7. Wkład inicjatora może także polegać na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 8. Wkład Miasta i Gminy Sztum polega przede wszystkich na świadczeniach rzeczowych.
 9. Wniosek składa się w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
 10. Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do Uchwały Rady Miasta i Gminy Sztum (Uchwała).
 11. Ostateczna decyzja dotycząca uwzględnienia wniosku należy do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
 12. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 45 dni.
 13. W ciągu kolejnych 14 dni inicjator potwierdza gotowość realizacji zadania.
 14. W konsekwencji potwierdzenia gotowości dochodzi do podpisania umowy o wspólną realizację zadania.