Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Tryb Małych Zleceń

 

 

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ?

Na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza

 1. Wnioskodawca musi być organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, która prowadzi działalność społecznie użyteczną lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadania, które mogą być realizowane z pominięciem trybu konkursowego – czyli    w trybie małych zleceń – mogą ubiegać się o dofinansowanie do 10 000 zł (nie więcej jednak niż 20 000 zł rocznie na daną organizację).
 3. Samo zadanie, które ma być dofinansowane musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 4. Ofertę w trybie małych zleceń należy składać na druku (OFERTA). W razie problemów z wypełnieniem formularza, można uzyskać pomoc w Urzędzie Miasta.
 5. W ciągu 7 dni od wpłynięcia oferty, jest ona umieszczana na okres jednego tygodnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.
 6. W tym czasie każdy może zgłosić uwagi dotyczące zgłoszonej oferty (FORMULARZ).
 7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia załącza się także krótkie uzasadnienie tej decyzji.
 8. W przypadku przyznania środków Urząd Miasta przygotowuje umowę i zaprasza przedstawiciela organizacji pozarządowej do jej podpisania. W przypadku rozbieżności między ofertą, a oczekiwaniami Burmistrza, możliwe jest przeprowadzenie krótkich negocjacji.
 9. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania biorąc pod uwagę:
  a. Dostępność środków w budżecie,
  b. Zgodność oferty z priorytetami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  c. Wysokość środków finansowych wnioskowanych na realizację zadania , ich uzasadnienia, celowości, poziomu oczekiwanej efektywności w realizacji zdań publicznych,
  d. Zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy lub środków pozyskanych z innych źródeł,
  e. Możliwości realizacji zaplanowanego zadania z uwzględnieniem zasobów rzeczowych, kadrowych i doświadczenia wnioskodawcy.
 10. Regulamin trybu małych zleceń (paragraf 9) określa szczegółowo jakie koszty nie mogą być finansowane.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym - pobierz

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - pobierz