Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich Na Powiślu – Rewitalizacja i Zagospodarowanie Głównych Przestrzeni Publicznych w Sztumie z Przywróceniem Historycznego Charakteru Centrum Sztumu

„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZLAKU ZAMKÓW GOTYCKICH NA POWIŚLU – REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE GŁÓWNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W SZTUMIE Z PRZYWRÓCENIEM HISTORYCZNEGO CHARAKTERU CENTRUM SZTUMU”

Działanie: 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy

Opis zadania: Przedmiotem projektu jest podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu. Przedsięwzięcie usytuowane jest na starym mięście w Sztumie, w centralnej części obejmującej ulice: Jagiełły, Zw. Jaszczurczego, Osińskiego, Galla Anonima, Plebiscytowa, Kasztelańska, Władysława IV, Młyńska i Plac Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie XIV-wiecznego zamku gotyckiego, drogi krajowej nr 55 Gdańsk - Grudziądz i bulwaru nad Jeziorem Sztumskim. Obszar ten leży w strefie ochrony konserwatorskiej i inwestycja była objęta nadzorem konserwatorsko-archeologicznym.
Wsparciem zostały objęte 2 obiekty dziedzictwa kulturowego - centrum Sztumu i kościół.
Liderem projektu jest Gmina Sztum, a rolę partnerów pełnią: Powiślańska Organizacja Turystyczna, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Sztumie, Powiat Sztumski.

 

Projekt zakłada następujące zadania:

Rewitalizacja centrum miasta - prace budowlane obejmujące:
- przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, w tym:
- wymianę oświetlenia - budowa linii kablowej z latarniami stylowymi,
- budowę parkingów na 113 miejsc postojowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych,
- rozbiórkę pomnika przy ul. Jagiełły,
- instalacje systemu monitoringu wizyjnego - 7 kamer, 1 centrum obsługi,
- budowę obiektów małej architektury: fontanny, zegara czterostronnego, zdroju ulicznego, śmietników, ławek
- remont dachu zabytkowego kościoła usytuowanego w centralnej części obszaru objętego projektem (siedziba Centrum Kultury Chrześcijańskiej i Małego Muzeum) - zakres realizowany przez Parafię.
Ponadto, a aby uniknąć kolejnych remontów i niszczenia nowej nawierzchni konieczne było przebudowanie w ramach projektu przestarzałej (w ramach wydatków niekwalifikowanych) lub niekiedy kolidującej z inwestycją infrastruktury podziemnej:
- wodociągowej,
- kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej,
- sieci gazowej,
- telekomunikacyjnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Rewitalizacja społeczna– działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zostały zrealizowane szkolenia zawodowe (20 godz. szkoleniowych) dla 12 osób bezrobotnych - klientów MGOPS. Równolegle w celu zapewnienia opieki organizowane były spotkania profilaktyczne dla 30 dzieci osób uczestniczących w szkoleniach.

W ramach robót ziemnych realizowanych przez gminę Sztum także zostały odwodnione fundamenty ww. kościoła. Rozwiązania techniczne mają na celu zwiększenie atrakcyjności centrum miasta. W tym celu ul. Galla Anonima i cześć rynku zostały zamknięte dla ruchu samochodowego. Droga wzdłuż Placu Wolności od zachodu pozostała dostępna dla ruchu samochodowego jako droga dwukierunkowa oddzielona od rynku słupkami ograniczającymi, podobnie jak ul. Galla Anonima. Przystanki autobusowe z Placu Wolności zostały przeniesione na ul. Jagiełły. Pomnik przy ul. Jagiełły został usunięty, a płyta upamiętniająca ważne wydarzenia w historii miasta została usytuowana w innym miejscu. W miejscu pomnika powstał parking. Została zbudowana nowa klasyczna fontanna, która stanowi dominantę rynku. Wymianie uległa nawierzchnia i oświetlenie, zaprojektowano nowa zieleń i mała architektura. Wyremontowany został dach zabytkowego kościoła poewangelickiego - siedziby Centrum Kultury Chrześcijańskiej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zachowaniom patologicznym w centrum został zainstalowany monitoring wizyjny.

 

Wartość inwestycji: 8 690 997,04zł
Udział środków Unii Europejskiej: 4 693 818,31 zł
Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.08.2012 r.
Termin zakończenia finansowego projektu: 29.10.2012 r.