Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum

 

Tytuł projektu: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”

Nr projektu: PRRM.06.02.02-22-0023/17

Oś Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie:6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

 

Informacja dot. liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości

projektu pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.

 

Miasto i Gmina Sztum informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  wraz z Partnerami projektu, tj. Spółdzielnią socjalną „Iskra” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oferują osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

 

 

Miasto i Gmina Sztum wraz z Partnerami projektu deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2022 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum”

w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”,
Działanie 6.2. „Usługi społeczne”,

Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Partner

- Spółdzielnia socjalna „Iskra”

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

GRUPA DOCELOWA: 131 osób (79K,52M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:

*rodziny: 73 os(34 rodziców, 39 dzieci),

*seniorzy: 40os(28K,12M) w wieku 60+,

*osoby z niepełnosprawnościami: 18os (10K,8M).

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

*objęcie 73 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,

*objęcie 58 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA:

1.Wsparcie Rodzin (73 os),

2.Wsparcie Seniorów (40 os),

3.Wsparcie os z niepełnosprawnościami-18 os, w tym szkolenie/kształcenie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami (6 os) i szkolenia na opiekunów (10 os).

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 131 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.

Cele szczegółowe

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

- Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 27,

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie - 10,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 14,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 9.

Wartość projektu

1 388 988,24 zł.

Wydatki kwalifikowane

1 388 988,24 zł.

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

1 319 538,83 zł

Termin realizacji

IV.2018 r. - IX.2020 r.