Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.05.02.02-22-0119/15-00 z dnia 17 października 2016 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”,
Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent

Partner wiodący

Powiat Malborski

Partner

Powiat Sztumski / Miasto i Gmina Sztum/ Miasto Malbork

Przedmiot projektu

Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i  problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników/ uczestniczek i stopień ich oddalenia od rynku pracy,
  • poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "ABC poszukiwania pracy", "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy",
  • szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
  • organizacja subsydiowanego zatrudnienia.
W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/ uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/ osobą zależną.

Cel główny projektu

Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.

Cele szczegółowe

Zwiększenie szans na zatrudnienie 500 osób bezrobotnych po 30 roku życia z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego, w tym 291 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku oraz 209 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba po 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

 - 35% uczestników podniesienie kwalifikacje zawodowe,

 - 55%  uczestników znajdzie zatrudnienie.

Wartość projektu

4 850 870,21 zł

Wydatki kwalifikowane

4 850 870,21 zł

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

4 608 326,70 zł

Termin realizacji

01.10.2016 r. - 31.10.2018 r.