Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Obrazek przedstawiający logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Fundusz Społeczny

Mali e-Mocni.  Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.01.00-22-0094/20-00  z dnia 19.10.2021r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.1.Edukacja przedszkolna, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1)  Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tj. 15 w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

2)   Organizację specjalistycznych zajęć dla 97 dzieci w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 7 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3)  Organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 220 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do 7 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4)  Organizację szkoleń dla 15 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 97 dziećmi w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 7 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

5)  Organizację szkoleń dla 15 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 220 dzieci.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 15 dzieci w wieku 3-4 lat zostanie objętych edukacją przedszkolną, 15 nauczycieli nabędzie kompetencje do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki czemu 97 dzieci zwiększy swoje szanse rozwojowe, 15 nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie wykorzystania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących metod pracy w trakcie procesu kształcenia dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego. Miasto i Gmina Sztum zapewni trwałość utworzonych miejsc przez 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu

960 838,46 zł

Wydatki kwalifikowane

960 838,46 zł

Poziom dofinansowania

85 %

Dofinansowanie UE

816 712,69 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

144 125,77 zł

Termin realizacji

Do 30 czerwca 2023 roku