Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.01.00-22-0060/18-00  z dnia24.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.1.Edukacja przedszkolna, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1)  Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tj. 10 w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi,

2)   Organizację specjalistycznych zajęć dla 76 dzieci w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3)  Organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 210 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4)  Organizację szkoleń dla 16 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 76 dziećmi w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

5)  Organizację szkoleń dla 16 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 210 dzieci.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 10 dzieci w wieku 3-4 lat zostanie objętych edukacją przedszkolną, 16 nauczycieli nabędzie kompetencje do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki czemu 76 dzieci zwiększy swoje szanse rozwojowe, 16 nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie wykorzystania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących metod pracy w trakcie procesu kształcenia dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego. Miasto i Gmina Sztum zapewni trwałość utworzonych miejsc przez 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu

614 676,92 zł

Wydatki kwalifikowane

614 676,92 zł

Poziom dofinansowania

85 %

Dofinansowanie UE

522 475,38 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

92 201,54 zł

Termin realizacji

Do 30 czerwca 2021 roku