Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno–zawodowa

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno–zawodowa

Umowa Nr RPPM 06.01.02-22-0004/15-00, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”, Działanie 6.1. „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno - zawodowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Stary Dzierzgoń, Powiat Malborski, Powiat Sztumski.

Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej, w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zakwalifikowane do III profilu pomocy, w tym osoby niepełnosprawne. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 512 osób z powiatu malborskiego i sztumskiego. Na terenie Miasta i Gminy Sztum wsparcie otrzyma 130 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 33 osoby z niepełnosprawnościami. Pierwszym etapem projektu będzie określenie przez doradcę zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego potencjału, potrzeb i problemów uczestników projektu. Następnie na podstawie kontraktu socjalnego uczestnicy skierowani zostaną do odpowiednio dobranych ścieżek wsparcia, tj. ścieżka dla osób bezrobotnych z III profilem lub ścieżka nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej.

Program dla osób bezrobotnych z III profilem realizowany będzie przez okres 3 miesięcy w dwóch blokach tematycznych: aktywizacja zawodowa – prace społecznie użyteczne oraz aktywizacja społeczna – warsztaty grupowe. Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty oraz radcy prawnego. W celu rozwijania predyspozycji uczestników i wzmocnienia więzi rodzinnych prowadzone będą również zajęcia edukacyjne. 

Natomiast osoby korzystające z pomocy społecznej i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej, w którym działania realizowane będą w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Oferowane wsparcie obejmowało będzie pracę socjalną, indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, wsparcie animatora pracy, poradnictwo prawne, warsztaty grupowe z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, dobór szkoleń zawodowych wraz ze stypendium szkoleniowym lub organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym.

Cel główny projektu

Zwiększenie szans zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na terenie MOF Malbork-Sztum.

Cele szczegółowe

Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację społeczno-zawodową.

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

- 100 uczestników podejmie zatrudnienia łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek,

- 120 uczestników będzie aktywnie poszukiwało pracy,

- 64 uczestników uzyska kwalifikacje.

Wartość projektu

6 143 999,99 zł

Wydatki kwalifikowane

6 143 999,99 zł

Poziom dofinansowanie

85 %

Dofinansowanie z UE

5 222 399,99 zł.

Termin realizacji

VI.2016 r. - X.2018 r.