Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum

 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF  Malbork – Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.11.04.00-22-0014/15-00 z dnia 29 marca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Partner

Miasto Malbork

Przedmiot projektu

Budowa i przebudowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, urządzenie i zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Sztumskiego w celu ograniczenia spływu wód powierzchniowych i antropopresji, zmodernizowanie obszarów biologicznie czynnych w Parku Północnym
w Malborku i przy Jeziorze Sztumskim.

Cel główny projektu

Wysoka ochrona różnorodności biologicznej obszarów cennych przyrodniczo w dwóch największych ośrodkach miejskich MOF Malbork – Sztum.

Cele szczegółowe

- ograniczenie zjawiska urbanizacji;

- uporządkowanie roślinności;

- poprawa stanu cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez nasadzenia roślinności;

- poprawa warunków bytowania zwierząt (głównie  ptaków, owadów, nietoperzy);

- eliminacja gatunków inwazyjnych;

- poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez ograniczenie spływów z terenów rolniczych;

- uporządkowanie terenu i nadanie mu nowych funkcji poprzez odpowiednie zagospodarowanie w infrastrukturę i wyposażenie 
w elementy małej architektury;

Planowane efekty

- liczba wspartych formy ochrony przyrody – 2 szt;

- długość utworzonych szlaków turystycznych - 5,3km;

- liczba przedsięwzięć służących ochronie wód – 1 szt;

- powierzchnia utworzonych lub zmodernizowanych terenów zielonych
i parków publicznych – 10,75 ha;

- powierzchnia terenów zabezpieczonych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym oraz siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 62,32 ha;

- powierzchnia obszarów służących ochronie wód – 53,87 ha;

-  wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejsc należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 7890 odwiedzin/rok.

Wartość projektu

6 423 406,19 zł

Wydatki kwalifikowane

6 372 698,19 zł

Poziom dofinansowanie

70%

Dofinansowanie z UE

4 460 888,73 zł

Termin realizacji

do 30 września 2017 r.

 

W wyniku realizacji projektu, który zakończył się 30 września 2017 r. osiągnięto następujące efekty:

- liczba wspartych formy ochrony przyrody – 2 szt.;

- długość utworzonych szlaków turystycznych – 6,6 km;

- liczba przedsięwzięć służących ochronie wód – 1 szt.;

- powierzchnia utworzonych lub zmodernizowanych terenów zielonych i parków publicznych – 10,75 ha;

- powierzchnia terenów zabezpieczonych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym oraz siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 62,32 ha;

- powierzchnia obszarów służących ochronie wód – 53,87 ha;

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejsc należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 7013 odwiedzin/rok (w trakcie monitorowania).

 

Po zrealizowaniu całkowita wartość projektu wyniosła 4 264 379,12 zł, wydatki kwalifikowalne 4 208 990,85 zł, dofinansowanie – 2 946 293,46 zł.

 

 Realizacja projektu przy Jeziorze Zajezierskim w Sztumie

Galeria przedstawiająca tereny przy Jeziorze Zajezierskim w Sztumie przed realizacją projektu

Galeria przedstawiająca tereny przy Jeziorze Zajezierskim w Sztumie w trakcie realizacji projektu

Galeria przedstawiająca tereny przy Jeziorze Zajezierskim w Sztumie po realizacji projektu