Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie
oraz w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września 2018 r. ze zm.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Gmina Mikołajki Pomorskie

Partner

 

Miasto i Gmina Sztum

Przedmiot projektu

Zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.

Cel główny projektu

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.  

Cele szczegółowe

-            zmniejszenie nakładów finansowych wydatkowanych przez Gminę Mikołajki Pomorskie, Miasto i Gminę Sztum oraz mieszkańców;

-            zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej;

-            poprawa stanu zdrowia mieszkańców;

-            poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Planowane efekty

-            dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 1,49 MW;

-            szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 697 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu

3 514 618,33 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 2 398 388,91 zł

Wydatki kwalifikowane

3 377 865,67 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 2 303 325,21 zł

Poziom dofinansowanie

85%

Dofinansowanie z UE

2 871 185,81 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 1 957 826,40 zł

Termin realizacji

do 31 grudnia 2020 r.