Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Podpisanie umowy w sprawie projektu

 Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

 Artur Michalski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i burmistrz Sztumu Leszek Tabor podpisali w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.”

Starania gminy o środki rozpoczęły się we wrześniu 2020 r., a spośród blisko 50 zgłoszonych wniosków decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska wybrano pięć. Sukces Sztumu nie byłby możliwy bez udziału w projekcie partnerów krajowych - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniki Gdańskiej oraz partnera norweskiego - International Development Norway.

W ramach projektu planuje się budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hali magazynowo-naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy im niepotrzebne, a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Zaplanowano także szeroki zakres działań informacyjno-edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to 4,3 mln zł.

Fot. NFOŚiGW

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

Signing of the project contract

Artur Michalski, vice-president of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and the mayor of Sztum, Leszek Tabor, signed an agreement in Warsaw to co-finance the project "Sztum circular economy - a response to contemporary climate challenges."

The municipality's efforts to obtain funds began in September 2020, and only five from nearly 50 applications were accepted by the Ministry of Climate and Environment. Sztum's success would not be possible without the participation of the national partners in the project - the Association of Polish Communes Euroregion Baltic and the Gdańsk University of Technology and the Norwegian partner - International Development Norway.

Under the framework of the project, it is planned to build a Point for Selective Collection of Municipal Waste and a storage and repair hall, where inhabitants will be able to return things that they do not need and can be reused and reused. A wide range of information and education activities has also been planned.

The total value of the project is over PLN 5 million, of which PLN 4.3 million was granted.

photo. NFOŚiGW

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski