Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn

 

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z dnia 11 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Gmina Kwidzyn

Partnerzy

Miasto i Gmina Sztum, Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Gmina Miłoradz

Przedmiot projektu

Przebudowa i rozbudowa liniowej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym w ramach produktu turystycznego Wiślana Trasa Rowerowa w granicach administracyjnych powiatu kwidzyńskiego (miasto Kwidzyn, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Sadlinki), powiatu malborskiego (gmina Miłoradz) oraz powiatu sztumskiego (miasto i gmina Sztum). Na terenie Gminy Sztum powstanie miejsce postojowe dla rowerzystów w Białej Górze oraz zostanie oznakowana trasa rowerowa od granicy z Gminą Miłoradz do granicy z Gminą Ryjewo.

Cel główny projektu

Zwiększenie wykorzystania turystyki jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego, poprzez rozwój liniowej publicznej infrastruktury turystycznej tras rowerowych w gminach nad rzeką Wisłą w ramach produktu turystycznego Wiślanej Trasy Rowerowej.

Cele szczegółowe

- poprawa jakości infrastruktury okołoturystycznej;

- przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym;

- wzmocnienie marki produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;

- poprawa jakości, dywersyfikacja oraz zwiększenie dostępności usług turystycznych na terenie powiatu kwidzyńskiego, malborskiego
i sztumskiego. 

Planowane efekty

- długość utworzonych szlaków turystycznych – 72,28 km;

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 14 500 odwiedzin/rok

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowane

14 923 209,93 w tym Miasto i Gmina Sztum – 56 135,63 zł

Poziom dofinansowanie

63,70%

Dofinansowanie z UE

7 332 095,99 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum – 35 758,40 zł

Termin realizacji

do 31 grudnia 2020 r.