Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”

\Obrazek przedstawiający logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marsaałkowski, Unia Europejska

 

Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.02.01-22-0015/21-00 z dnia19.10.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.2.Edukacja ogólna, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1)  Organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe u 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej, uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

2)  Organizację zajęć z doradztwa zawodowego promującego zawody związane z branżą morską i nadmorskim położeniem regionu dla 70 uczniów  uczęszczających do 5 Szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3)  Organizację praktycznych zajęć żeglarskich dla 70 uczniów uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4)  Organizację wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacja morską i żeglarską,

5)  Organizację wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich dla 70 uczniów uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

6)  Organizację szkoleń doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań nastąpi włączenie treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej do oferty edukacyjnej szkół oraz wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Nauczyciele wykorzystają zdobyte podczas szkoleń umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod, form pracy i TIK w codziennej pracy edukacyjnej.

Szkoły Podstawowe zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały biurowe i plastyczne niezbędne do realizacji zajęć. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Szkołach Podstawowych.

Wartość projektu

197 400,00 zł

Wydatki kwalifikowane

197 400,00 zł

Poziom dofinansowania

95 %

Dofinansowanie UE

167 790,00 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

19 740,00 zł

Wkład własny projektodawcy

9 870,00 zł

Termin realizacji

Do 31 grudnia 2022 roku