Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Powiat Sztumski

Przedmiot projektu

Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) 39 budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork – Sztum wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych na części z nich oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, w tym 13 budynków na terenie Miasta i Gminy Sztum: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie (3 budynki), Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi (3 budynki), Przedszkole w Gościszewie, OSP w Postolinie, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie, Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Zespół Szkół w Czerninie oraz Sztumskie Centrum Kultury. 

Cel główny projektu

Poprawa efektywności energetycznej 39 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Cele szczegółowe

- ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,

- zmniejszenie zużycia energii cieplnej,

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowane efekty

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 7 423 314,17 kWh/rok

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 258,51 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu

31 918 636,90 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum : 7 182 393,32 zł

Wydatki kwalifikowane

31 472 462,86 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum : 6 940 851,71 zł

Poziom dofinansowanie

65,13%

Dofinansowanie z UE

20 497 371,21 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum : 4 503 987, 31 zł

Termin realizacji

do 30 września 2018 r.

 

 


12.12.2017 - Więcej zielonej energii w naszej gminie – przejdź

05.01.2018 - Nowa remiza dla OSP Postolin – przejdź

30.07.2018 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 zakończona - przejdź