Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie

 

 Obrazek przedstawiający logotypy: Unia Europejska, Leader, Herb Miasta Sztum, Kraina Dolnego Powiśla, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Operacja pn. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie

Umowa o przyznanie pomocy nr 00037-6935-UM1110148/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 r.

Operacja realizowana w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Cel operacji

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Postolin, która wykorzystywana będzie jako miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz wpłynie na poprawę estetyki miejscowości, w celu rozwoju oferty turystycznej i okołoturystycznej obszaru LGD.

Opis operacji

Niniejszy projekt zakłada zmodernizowanie świetlicy wiejskiej w budynku po byłej sali gimnastycznej, zlokalizowanym w miejscowości Postolin, w gminie Sztum. Budynek o powierzchni użytkowej 146,78 m2 powstał w latach 30 XX wieku jako szkoła. W ramach przedsięwzięcia planuje się nowy podział pomieszczeń budynku; stworzenie sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia socjalnego, dwóch ustępów (męskiego i damskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia pomocniczego, wiatrołapu i przestrzeni komunikacyjnej. W budynku utworzona zostanie również kotłownia z ekologicznym piecem na pellet. Zakres prac obejmuje również docieplenie wełną mineralną od wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, i wodno – kanalizacyjnej, remont elewacji, przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Planowane przewidywane wyniki operacji/efekty

- liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury – 1,

- liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury – 503,

- liczba osób korzystających ze zmodernizowanych (odnowionych) obiektów infrastruktury kulturalnej – 250.

Koszty kwalifikowane operacji

313 787,74 zł

Poziom dofinansowania

63,63%

Kwota otrzymanej pomocy

199 663,00 zł

Termin realizacji

31.12.2017 r.

 

Realizacja inwestycji zakończyła się 12 października 2017 r. W dniu 22 grudnia 2017 r. został złożony wniosek o płatność. Całkowita wartość projektu wyniosła 358 865,69 zł, koszty kwalifikowalne 313 787,74 zł, kwota pomocy 199 663,00 zł. 

W dniu 3 lutego 2018 roku podczas zabawy choinkowej w Postolinie otwarto nową świetlicę wiejską.