Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Projekt Cyfrowa Gmina

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Miasto i Gmina Sztum zyskała grant w wysokości 541 970,00 zł

W ramach zadania zostanie przeprowadzony Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, zakupiony sprzęt informatyczny wraz z konfiguracją, zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników Urzędu oraz stworzone strony internetowe dla jednostek podległych. 

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz jej jednostki podległe poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.