Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną

 

Obrazek przedstawiający logotypy: Unia Europejska, Leader, Herb Miasta Sztum, Kraina Dolnego Powiśla, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

 

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną

Umowa o przyznanie pomocy nr 00098-65151-UM1100199/18 zawarta w dniu 30 grudnia 2019 r.

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Beneficjent

 

Miasto i Gmina Sztum

Cel operacji

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sztum poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zajezierze, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Opis operacji

Przebudowa 810 m drogi gminnej, wykonanie chodników, ciągów pieszo – rowerowych, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, wyposażenie drogi w przejścia dla pieszych i progi spowalniające, przebudowa parkingu przy cmentarzu.

Planowane przewidywane wyniki operacji/efekty

-            długość przebudowanej drogi gminnej – 0,81 km

Koszty całkowite operacji

4 387 313,38 zł

Koszty kwalifikowalne operacji

3 912 731,64 zł

Poziom dofinansowania

do 63,63%

Kwota otrzymanej pomocy

2 489 670,00 zł

Termin realizacji

 

30 listopada 2022 r.