Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną

 

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich
w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną

Umowa o przyznanie pomocy nr 00178-65151-UM1100329/22  zawarta w dniu 9 czerwca 2023 r.

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Beneficjent

 

Miasto i Gmina Sztum

Cel operacji

Poprawa infrastruktury drogowej oraz warunków życia mieszkańców
i prowadzenia  działalności gospodarczej na terenie Gminy Sztum poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich
w Czerninie

Opis operacji

Przebudowa 590 m drogi gminnej polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych wraz
z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Planowane przewidywane wyniki operacji/efekty

-            długość przebudowanej drogi gminnej – 0,59 km

Koszty całkowite operacji

4 300 584,59 zł

Koszty kwalifikowalne operacji

4 061 769,24 zł

Poziom dofinansowania

do 63,63%

Kwota otrzymanej pomocy

2 584 503,00 zł

Termin realizacji

 

30 listopada 2024 r.