Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt  WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe


Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt systemowy:
WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 140 uczniów i 120 uczennic klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w okresie od 01.09.2011 roku do 31.08.2013  roku.

Całkowita wartość projektu wynosi  236415 zł i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

 

Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt w okresie
od 01.09.2011 roku do 31.08.2013 roku
w następujących szkołach:


1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum,
2) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich,
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum,
3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gościszewo 75, 82-400 Sztum,
4) Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum.

W ramach projektu zaplanowano, w oparciu o przeprowadzoną przez szkołę diagnozę, następujące rodzaje zajęć:
1) Zajęcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
– ukierunkowane na rozwijanie sprawności w zakresie postrzegania wzrokowego, czytania i pisania, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci,
2) Zajęcia dla uczniów/uczennic z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – ukierunkowane na wykorzystanie umiejętności w sytuacjach praktycznych, zabawy i gry, rozwijanie poprzez doświadczenia, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci,
3) Zajęcia logopedyczne dla uczniów/uczennic z zaburzeniami rozwoju mowy – ukierunkowane na kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w sferze fonetycznej i leksykalnej, stymulowanie rozwoju mowy, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci,
4) Gimnastyka korekcyjna dla uczniów/uczennic z wadami postawy -  ukierunkowana na usprawnienie motoryki małej i dużej, wykształcenie nawyku prawidłowej postawy i codzienne jej stosowanie, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci,
5) Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów/uczennic z ADHD i nadpobudliwych psychoruchowo – ukierunkowane na nauczenie rozpoznawania emocji, radzenia sobie z negatywną formą zachowania, wypracowanie metod odreagowania gniewu, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci,
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych ukierunkowane na ukształtowanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych, ochronę przyrody, zagadnienia proekologiczne, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci:
I  ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE - zintegrowane zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne i przyrodnicze,
II  LICZĘ I BAWIĘ SIĘ - zajęcia dla szczególnie uzdolnionych matematycznie,
III  PRZYRODA I EKOLOGIA - zajęcia dla szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przyrody,
7) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych plastycznie: Świat barw, pędzla i palety – ukierunkowane na rozwinięcie i ukształtowanie uzdolnień plastycznych, wyposażenie w ogólna wiedzę dotyczącą sztuk plastycznych, zwiększenie motywacji, zniwelowanie stereotypu płci.

Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć tj. gry, układanki, pozycje książkowe, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych, programy edukacyjne oraz wiele, wiele innych.