Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Seminaria ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej edycja II

logo_10 

  

Druga edycja seminariów została przeprowadzona 30-31 maja 2023 r. w Zespole Szkół w Czerninie, a także 5-6 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół w Gościszewie. Zajęcia prowadzone były przez zespół z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej  w składzie: dr inż. Karolina Fitobór, Ewa Kamińska oraz mgr inż. Anna Wilińska-Lisowska. Intensywny harmonogram dwudniowych seminariów obejmował wykłady tematyczne dotyczące m.in. wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz potencjalnych działań adaptacyjno-mitygacyjnych, zrównoważonej gospodarki odpadowej i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz warsztaty twórczego recyklingu. W drugim dniu seminariów odbyły się szkolne narady klimatyczne,  podczas których uczestnicy wspólnie wypracowali agendy będące zbiorem zasad proekologicznego stylu życia oraz funkcjonowania jednostki, takiej jak szkoła. Agendy klimatyczne w formie pamiątkowych tablic zawisły na szkolnych korytarzach.

 

Ecological seminars for children and school youth, 2nd edition

The second edition of the seminars was conducted on May 30-31, 2023 at the School Complex in Czernin, and also on June 5-6, 2023 at the School Complex in Gościszewo. The classes were conducted by the team from the Department of Technology in Environmental Engineering of the Gdańsk University of Technology composed of: Ph.D. Eng. Karolina Fitobór, Ewa Kamińska and M.Sc. Eng. Anna Wilińska-Lisowska. The intensive schedule of two-day seminars included thematic lectures on, among others: human impact on climate changes and potential adaptation and mitigation activities, sustainable waste management and rational use of environmental resourcesespecjally focused on water resources, and creative recycling workshops. On the second day of the seminars, during school climate meetings during, the participants jointly developed agendas that were a set of rules for a pro-ecological lifestyle and the functioning of an entity such as a school. Climate agendas in the form of commemorative plaques were hung in school corridors.

 

s1