Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Sieciowanie – utworzenie Task Force

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

14 listopada br. przedstawiciele Miasta i Gminy Sztum wzięli udział w konferencji inicjującej  działanie Grupy Zadaniowej Task Force, która odbyła się w Elblągu, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.  Jest to kolejne działanie realizowane w ramach projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.  Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez pana Leszka Tabora – Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, które jest liderem projektu oraz przedstawiciela Miasta Elbląga pana Adama Jocza. Pani Ewa Ruczyńska – koordynator projektu – zaprezentowała działania projektowe, zarówno te planowane do realizacji, jaki i już zrealizowane, bądź będące w trakcie realizacji. Następnie pan Marcin Żuchowski – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, przedstawił założenia i plan działania Grupy Zadaniowej Task Force, która stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, dyskusji oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań
w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, energii, niebieskiego i zielonego wzrostu
oraz adaptacji do zmian klimatu, skupiającą przedstawicieli nauki, a także sektora publicznego
i społecznego.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirujących prezentacji związanych z gospodarką cyrkularną, energią, odpadami, czy możliwościami w finasowaniu działań podnoszących efektywność energetyczną. W kolejnej części spotkania – panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, Politechniki Gdańskiej oraz partnera z Norwegii – International Development Norway. W trakcie dyskusji poruszono istotne kwestie związane z koniecznością zmiany sposobu myślenia i poniesienia świadomości społeczeństwa w sprawach związanych z postępującymi zmianami klimatu, a także szansach, jakie daje naszemu regionowi nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027 w zakresie wdrażania inwestycji proekologicznych.   Ostatnia część konferencji poświęcona była warsztatom tematycznym w ramach, których uczestnicy dyskutowali o problemach związanych z energią, odpadami, wodą i ściekami na szczeblu lokalnym.  Powstałe grupy tematyczne będą teraz pracowały nad rozwiązaniami i inicjatywami, które pozwolą przeciwdziałać problemom w tych obszarach lub łagodzić ich skutki. Kolejne spotkania grup już wkrótce.

Galeria zdjęć poniżej artykułu

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 


 

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

Networking - creating a Task Force

On November the 14 th of Sztum took part in the conference initiating the operation of the Task Force team which was held in Elbląg, at the headquarter of the Association of Polish Communes Euroregion Baltic. This is one of activity in the fromework of  the project entitled „Sztum circular economy -  a response to contemporary climate challenges”. The meeting began with the welcome of the guests by Mr. Leszek Tabor - Mayor of the Sztum Municipality, which is the project leader, and the representative of the Elbląg City, Mr. Adam Jocz. Mrs. Ewa Ruczyńska – project coordinator – presented the project activities, both those planned for implementation and those already implemented or in progress. Then Mr. Marcin Żuchowski - Director of the Association of Polish Communes Euroregion Baltic, presented the assumptions and action plan of the Task Force team, which will be a platform for exchanging experiences, discussing and creating innovative solutions in circular economy, energy, blue and green growth and adaptation to climate change, bringing together representatives of science and the public sector and social.

During the conference, participants had the opportunity to listen to inspiring presentations related to the circular economy, energy, waste, or opportunities in financing activities that increase energy efficiency. The next part of the meeting - the discussion panel - was attended by representatives of the local authoritis of the Pomeranian and Warmińsko-Mazurskie voivodships, the Gdańsk University of Technology and the partner from Norway - International Development Norway. During the discussion, important issues were raised, especjali related to the need to change the way of thinking and raise public awareness in matters related to progressing climate change, as well as the opportunities offered to our region by the new financial perspective of the European Union 2021-2027 in the field of implementing pro-ecological investments. The last part of the conference was intendet to thematic workshops, where participants discussed issues related to energy, waste, water and sewage at the local level. The established thematic groups will now work on solutions and initiatives that will help to prevent problems in these areas or mitigate their effects. More group meetings coming soon.

 

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski