Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

Fundusze Europejskie Program Regionalny. Rzeczpospolita Polska. Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Tytuł projektu: „Siła Współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0018/20

Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie:6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

 

Informacja dot. liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu pn.

Siła Współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”.

Miasto i Gmina Sztum informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 wraz z Partnerami projektu, tj. Spółdzielnią socjalną „Iskra” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oferują osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

 

 

Wsparcie rodzin

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego
(1 specjalista)

Usługa mediatora w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego
(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego

(1 specjalista)

Usługa asystenta rodziny (1 specjalista)

Usługa trenera wsparcia rodziny (1 specjalista)

Grupa samopomocowa (1 grupa)

Wsparcie seniorów

Usługi opiekuńcze (3 miejsca)

Usługa asystenta osoby starszej (1 specjalista)

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla seniorów
(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla seniorów
(1 specjalista)

Wsparcie osób z

niepełnosprawnościami

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (1 specjalista)

Usługa opieki wytchnieniowej (1 specjalista)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie usług rehabilitanta/fizjoterapeuty, logopedy, terapeuty i pielęgniarki (4 specjalistów)

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami

(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami

(1 specjalista)

     

Miasto i Gmina Sztum wraz z Partnerami projektu deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od 01.05.2023 roku do 31.10.2025 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

 

 

„Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”,
Działanie 6.2. „Usługi społeczne”,

Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Partner

- Spółdzielnia socjalna „Iskra”

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

 

GRUPA DOCELOWA: 74 osoby (38K,36M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:

*rodziny: 36 os (10 rodziców, 26 dzieci),

*seniorzy: 16os (8K,8M) w wieku 60+,

*osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie: 22os (11K,11M).

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

*objęcie 36 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,

*objęcie 38 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA:

1.Wsparcie Rodzin (36os),

2.Wsparcie Seniorów (16os),

3.Wsparcie os z niepełnosprawnościami (22os.).

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 74 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.

Cele szczegółowe

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

- Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 9,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 6.

Wartość projektu

1 313 971,20 zł

Wydatki kwalifikowane

1 313 971,20 zł

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

1 248 272,64 zł

Wkład własny

65 698,56 zł (wkład własny MiG Sztum- 37 363,52 zł , wkłąd własny Partnerów- 28 335,04 zł)

Termin realizacji

XII.2020 r. - I.2023 r.