Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”

„Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Opis zadania: Projekt w partnerstwie z SCK. Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie Gminy Sztum, przedstawienie turystom i mieszkańcom informacji na temat lokalnych atrakcji turystycznych i kulturalnych poprzez opracowanie logo turystycznego Sztumu na Szlaku Zamków Gotyckich, wydanie publikacji promujących lokalne atrakcje turystyczne, które zawierać będą nowoopracowane logo.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 18 682,24 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 15 332,63 PLN

Maksymalne dofinansowanie do kwoty: 12 266,10 PLN

Dofinansowanie dla MiG Sztum: 12 266,10 PLN

Wkład własny MiG Sztum: 3 349,61 PLN