Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

w Mieście i Gminie Sztum

Umowa dofinansowanie projektu nr: RPPM.03.01.00-22-0131/16-00 z dnia 09.01.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tj. 50 w Publicznym Przedszkolu w Sztumie i 20 w Czerninie,

2) organizację specjalistycznych zajęć dla 78 dzieci w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3) organizację zajęć rozwijających kompetencję kluczowe dla 362 dzieci w wieku
3-6 lat uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4) organizację szkoleń dla 23 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 78 dziećmi w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

5) organizację szkoleń dla 24 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u 262 dzieci.

Działania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 70 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną, 23 nauczycieli nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki czemu 78 dzieci zwiększy swoje szanse rozwojowe, 24 nauczycieli nabędzie umiejętności zakresie wykorzystywania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących metod pracy  w trakcie procesu kształcenia dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego.

Wartość projektu

1 066 822,80 zł

Wydatki kwalifikowane

1 066 822,80 zł

Poziom dofinansowanie

85 %

Dofinansowanie z UE

906 799,38 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

160 023,42 zł

Termin realizacji

do 30 czerwca 2018 roku