Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory Miasta i Gminy Sztum, połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane organizacją pikniku rodzinno- turystycznego”

„Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory Miasta i Gminy Sztum, połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane organizacją pikniku rodzinno- turystycznego”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Opis zadania: Projekt w partnerstwie z SCK. W ramach projektu planuje się m.in.:  wydanie publikacji i mapek z przeznaczeniem dla dzieci, opisujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Dolnego Powiśla, oraz organizację pikniku turystyczno-rodzinnego. Celem projektu jest przywrócenie świadomości historycznej, kulturowej i przyrodniczej mieszkańców szczególnie wśród dzieci oraz umożliwienie promocji Ziemi Sztumskiej.

Całkowity koszt realizacji projektu: 31 711,85 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 28 842,61 PLN
Maksymalne dofinansowanie do kwoty: 23 074,08 PLN
Dofinansowanie dla MiG Sztum: 23 074,08 PLN
Wkład własny MiG Sztum: 8 637,77 PLN