Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt pn.” Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu nr 183/2020 z dnia 14.04.2020 r., Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Grantobiorca

Miasto i Gmina Sztum

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają mieszkańcom technologie cyfrowe.

Cel projektu

Zapewnienie możliwości realizacji nauki zdalnej 50 uczniom z 5 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.

Planowane efekty

Liczba szkół objętych wsparciem: 5

Liczba uczniów objętych wsparciem: 50

Wartość projektu

70 000,00 zł

Wydatki kwalifikowane

70 000,00 zł

Poziom dofinansowania

100 %

Dofinansowanie UE

70 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

0,00 zł

Termin realizacji

Od 14 kwietnia 2020 r. do 14 października 2020 roku.