Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Sabina Jabłońska-Janus

Zakres wykonywanych czynności i spraw:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Sztum
 • odpisy i zaświadczenia z aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego,
 • decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk

Kontakt:

Pokój nr 17
(55) 640 63 82
email: sabina.jablonska@sztum.pl

 

Z-ca Kierownika USC - Marzanna Moneta

Zakres wykonywanych czynności i spraw:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Sztum
 • odpisy i zaświadczenia z aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego,
 • decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk

Kontakt:

Pokój nr 17
(55) 640 63 26
email: marzanna.moneta@sztum.pl

 

Stanowisko ds. administracyjnych i archiwum -

Kontakt:

Pokój nr 17
(55) 640 63 26
email:

 

 

Zajmujemy się również :

 • wpisywaniem do ksiąg stanu cywilnego zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego,
 • prostowaniem błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 • uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,
 • przejmowaniem oświadczeń dotyczących:

    - uznania dziecka,

    - nadanie dziecku nazwiska męża matki,

    - o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 

Organizujemy uroczystości jubileuszowe - 50-cio (55,60,65,70 itd.) lecia pożycia małżeńskiego na wniosek zainteresowanych.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje akty urodzeń przez okres 100 lat, akty małżeństw i zgonów przez okres 80 lat.

Po upływie roku kalendarzowego przekazuje się je do Archiwum Państwowego w Malborku (na terenie zamku) ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork. tel. (055) 272-24-56.

 

Posiadamy księgi przedwojenne z następujących miejscowości:

 

Nazwa USC oraz miejscowości objętych jego zasięgiem

Roczniki posiadanych ksiąg

Urodzenia

Małżeństwa

Zgony

USC Barlewice

Barlewice, Szpitalna Wieś, Pietrzwałd, Górki, Ramzy

1916-1937

1916-1927

1929-1938
1942-1944

1916-1938

USC Gościszewo

Gościszewo, Koniecwałd, Węgry,Goraj,

1916-1917

1919-1938

1916-1937

1916-1938

USC Klecewko

Klecewko, Hajny, Parowy, Montki, Nowa Wieś, Pułkowice

1916-1928

1916-1928

1916-1928

USC Piekło

1916-1938

1916-1938

1916-1938

USC Róża

Róża, Biała Góra, Parpary, Uśnice

1916-1944

1916-1942

1916-1942

USC Watkowice

Watkowice, Michorowo, Mirany, Mirowice, Polaszki, Postolin

1916-1938

1916-1926

1929-1934
1936-1938

1916-1938

 

Urząd nie posiada ksiąg stanu cywilnego z miejscowości Sztum do roku 1945, ponieważ zaginęły w czasie działań wojennych. Część ksiąg z wymienionych roczników przechowuje Urząd Stanu Cywilnego I w Berlinie.

 

Księgi powojenne:

 

Nazwa USC oraz miejscowości objętych jego zasięgiem

Roczniki posiadanych ksiąg

Urodzenia

Małżeństwa

Zgony

USC Gościszewo

Gościszewo, Gronajny, Goraj, Biała Góra, Koniecwałd, Uśnice, Węgry

1946-1959

1945-1959

1946-1959

USC Nowa Wieś

Hajny, Nowa Wieś, Sztumska Wieś,

1955-1959

1955-1959

1955-1959

USC Postolin

Cygusy, Michorowo, Polaszki, Postolin, Pułkowice, Ramzy Duże, Ramzy Małe,

1955-1959

1955-1959

1955-1959

USC Sztum Przedzamcze

Barlewice, Czernin, Cygusy,

Górki, Hajny, Klecewko, Klecewo,

Kołoząb, Mirany, Montki, Nowa Wieś, Parowy, Pietrzwałd, Postolin,

Pruska Dąbrówka, Ramzy Duże, Ramzy Małe, Sadlinki,Sadłuki, Szpitalna Wieś, Sztum, Sztumska Wieś,

1945-1959

1945-1959

1945-1959

USC Sztum

1945-2003

1945-2003

1945-2003

 

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jego wstępnego(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnego(dzieci, wnukowie, prawnukowie), rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego. W/w dokumenty mogą być wydane na wniosek innej osoby niż w/w, która wykaże w tym interes prawny (należy do wglądu przedstawić stosowny dokument).

Osoba ubiegająca się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego winna złożyć podanie (wzór)

Opłaty skarbowe za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

ZGŁOSZENIA URODZENIA NOWORODKA

należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia należy dokonać w ciągu 3 dni.

Rodzice dziecka, nadając mu imię winni pamiętać, że przepisy prawa zezwalają na nadanie nie więcej niż dwóch imion.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

ojciec, matka lub inna osoba upoważniona przez rodziców. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie (wzór)


Wymagane dokumenty do sporządzenia aktu urodzenia noworodka:

 • pochodzącego z małżeństwa
 • dowody osobiste rodziców dziecka
 • pochodzącego od kobiety nie pozostającej w związku małżeńskim (panna)
 • dowód osobisty matki dziecka

 

Jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca, rodzice dziecka (muszą być pełnoletni- ukończone 18 lat) winni zgłosić się razem. Ojciec dziecka musi posiadać dowód osobisty. Jeżeli ojcem dziecka jest cudzoziemiec winien posiadać paszport, dowód osobisty. Przy składaniu oświadczenia przez cudzoziemca nieznającego biegle jęz. polskiego musi być obecny tłumacz przysięgły.

 • pochodzącego od kobiety rozwiedzionej
 • dowód osobisty matki dziecka

Jeżeli od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się z dowodem osobistym z matką dziecka.

 • pochodzącego od wdowy
 • dowód osobisty matki dziecka

Jeżeli od zgonu męża minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się z dowodem osobistym z matką dziecka.

 

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składa się w USC, jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem tego dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania nazwiska potrzebna jest zgoda dziecka. Nadanie nazwiska męża matki jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko matki. Osoby zgłaszające się celem złożenia stosownego oświadczenia winny zgłosić się z dowodami osobistymi. Dziecko, którego zgoda jest potrzebna do nadania nazwiska winno również posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych 18 lat, jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia.

Małżeństwo może być zwarte po upływie miesiąca od momentu, kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły  pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od jego wydania.

 

W obu przypadkach wymagana jest osobista obecność obojga przyszłych małżonków.

 

Niezbędne dokumenty do zawarcia związku cywilnego lub wyznaniowego:

 • dowody osobiste (do wglądu)

 

W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu,
 • odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

 

Opłata skarbowa:

 

 • 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wpłacić na konto Urzędu Stanu Cywilnego, w którym sporządzony będzie akt małżeństwa, w przypadku USC w Sztumie opłaty dokonuje się na miejscu
 • zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł. z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym

W dniach od poniedziałku do piątku śluby udzielane są od godz. 15.00, a w soboty od godz. 11.00 co pół godziny.

W dniu ślubu nupturienci i świadkowie muszą mieć ze sobą dowody osobiste. Świadkowie muszą być pełnoletni.

nr konta bankowego Urzędu 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

Jeżeli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie takie może złożyć w dowolnym USC w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu nazwisko można zmienić tylko decyzją administracyjną.

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wzglądu)
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 

WPISYWANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Do wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego niezbędny jest

 • odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
 • w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

Osoba występująca z podaniem o wpisanie zagranicznego aktu może go złożyć osobiście w wybranym urzędzie stanu cywilnego  lub w konsulacie polskim za granicą, któray będzie pośredniczył w załatwieniu sprawy.

 

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił na terenie gminy Sztum osoba uprawniona do zgłoszenia(małżonek lub dzieci, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, itp.) winna zgłosić się do tut. urzędu :

 • z kartą zgonu wystawioną przez lekarza,
 • dowodem osobistym osoby zmarłej,
 • książeczką wojskową osoby zmarłej (jeżeli posiadała),
 • dowodem osobistym osoby zgłaszającej.

 

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego

Mickiewicza 39

82-400 Sztum

nr konta bankowego Urzędu 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

Pliki do pobrania:

Upoważnienie
Format: doc, 24.5 kB
Wniosek o wydanie aktu
Format: doc, 26.5 kB