Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
14°C

Ogłoszenie o naborze

Ocena 0/5


Na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowych  w Referacie Inwestycji i Majątku w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie średnie, preferowane wyższe, kierunek studiów: administracja, prawo, zarządzanie nieruchomościami, budownictwo, geodezja i kierunki pokrewne,

2.      Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, preferowane na podobnym stanowisku,

3.      Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                                                                  o pracownikach samorządowych,

4.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.      Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Excel i Word, 

Nieposzlakowana opinia

 


II. Wymagania dodatkowe

Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a)    Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Kodeks postepowania administracyjnego,

b)   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c)    Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

d)   Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

e)    Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

f)     Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

g)    Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

h)   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane,

i)      Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

j)      umiejętność interpretowania przepisów prawnych.

2.      Preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w obszarze związanym z zagadnieniami z zakresu gospodarki nieruchomościami, spraw mieszkaniowych

3.      Znajomość procedur administracyjnych,

4.      Prawo jazdy kat. B,

5.      Preferowane cechy osobowościowe: umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność samodzielnej pracy, pracy w zespole,  zaangażowanie, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

1.         Przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2.         W ramach estetyzacji miasta i gminy Sztum proponowanie do rozbiórek budynków i obiektów małej architektury oraz zlecanie do realizacji i odbiór robót.

3.         Przygotowywanie dokumentów księgowych.

4.         Realizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy tj. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkalnego gminy; przygotowywanie skierowań do zawarcia umów najmu; współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową; naliczanie opłat za bezumowne korzystanie wskutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego

5.         Bieżące nadzorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Sztum a PWiK Sp. z o.o. w Sztumie na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym tj. przyjmowanie, weryfikacja i analiza faktur dotyczących budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

6.         Bieżący nadzór nad prawidłowym zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

7.         Monitorowanie  realizacji uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

8.         Współpraca z PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w zakresie opracowania planów remontów, opracowania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, planowania podwyżek czynszu za lokale mieszkalne

9.         Współpraca z przedstawicielami właścicieli lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których gmina jest współwłaścicielem, w sprawach zarządu nieruchomością wspólną.

10.     Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o umorzenie bądź udzielenie innych ulg 
w spłaceniu należności pieniężnych przysługujących Miastu i Gminie Sztum z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

11.     nadzorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Sztum a PWiK Sp. z o.o. w Sztumie na zarządzanie gminnymi lokalami, pomieszczeniami i budynkami użytkowymi,

12.     wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczących lokali użytkowych.

 

IV. Wymagane dokumenty

List motywacyjny.
CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
Kserokopie świadectw pracy.
Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

wymiar czasu pracy - pełen etat,
obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
wynagrodzenie miesięczne,
praca jednozmianowa,
praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach oraz możliwość skorzystania z windy,
pierwsza umowa o pracę na czas określony.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowych do dnia 22 maja 2024 godz. 17:00 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracya będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegob, natomiast inne dane, na podstawie zgodyc, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanied, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

a. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369), 

b. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 

c. Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

d. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane. 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Jak długo przechowujemy dane? 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. 

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane? 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych, wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy, będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? 

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych. 

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

Adres email: sztum@sztum.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: iod@sztum.pl

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

                                                                                                        Bartosz Mazerski

                                                                                               /podpisano elektronicznie/

                                                                                   

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze
Format: docx, 24.9 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.